Ročenka Praha životní prostředí 2008

Source
zakazky.praha.eu
Buyer
HLAVNÍ MĚSTO PRAHA
Industry
Jiné služby
Award date
June 17, 2009
Price (Kč without VAT)
1,796,900 ,- Kč
Supplier
SIKS a.s.
Procedure
Zakázka malého rozsahu
Bids count
3
Popis

Projekt řeší sumarizaci informací o životním prostředí v Praze z různých zdrojů, jejich odborné souhrnné zpracování v souladu s mezinárodními standardy a vytvoření informačních výstupů pro veřejnost (odbornou i laickou). Projekt předpokládá vytvoření tištěné publikace, ročenky Praha ŽP navazující na předchozí řadu publikací (dvojjazyčná verze, A4, rozsah ca 150 stran, náklad 1500 ks), její elektronické verze (PDF), která bude spolu s podrobnými informacemi zařazena na přiložené CD, dále pak stručného shrnutí ve formě propagačního materiálu (miniročenka – leták, dvojjazyčný, náklad 3000 ks). Struktura a rozsah informací budou modifikovány s ohledem na materiály vytvářené na úrovni ČR. Realizace projektu bude průběžně koordinována týmem složeným ze zástupců ÚRM, OOP MHMP a INF MHMP). Tvorba periodické publikace o stavu ŽP v Praze – ročenky Praha ŽP – je součástí širší škály aktivit dlouhodobě zajišťovaných v kontextu systému IOŽIP – Informačního systému o ŽP v Praze (tematický informační server, GIS - Atlas ŽP aj.). Vydání souhrnné tištěné publikace v českém i anglickém jazyce, doplněné o elektronickou přílohu (CD) a stručné shrnutí (miniročenka), vyhovuje podle zkušeností z minulých let potřebám různých cílových skupin uživatelů (veřejnost, management města – vč. MČ, odborné instituce a firmy spolupracující s městem, školy aj.), nárokům na oslovení široké veřejnosti i reprezentačním účelům (v ČR i v zahraničí).