Stavba č.8089-Hasičsk á zbrojnice-přís tavba Řeporyje, etapa 0002-"Odkanali zování HZ".

Source
zakazky.praha.eu
Buyer
HLAVNÍ MĚSTO PRAHA
Industry
Jiné služby
Award date
Oct. 12, 2009
Price (Kč without VAT)
5,700,728 ,- Kč
Supplier
NORSUNDE a.s.
Procedure
Zakázka malého rozsahu
Bids count
3
Popis

Stavební práce, spočívající ve stavbě splaškových kanalizačních řadů, včetně přípojek, v ulici Dalej-ská, v úseku Řeporyjské náměstí-Soused ní, a dále v ulici Hasičů a Sousední, v rámci stavby č. 8089Hasičská zbrojnice-přís tavba Řeporyje, etapa 0002 - „Odkanalizován í HZ“. Rozsah prací byl specifiko-ván v přiložené dokumentaci pro výběr zhotovitele stavby a výkazu výměr cenové poptávky.