Výstavba aplikační infrastruktury s vysokou dostupností

Source
zakazky.praha.eu
Buyer
HLAVNÍ MĚSTO PRAHA
Industry
Jiné služby
Award date
Nov. 24, 2009
Price (Kč without VAT)
2,139,620 ,- Kč
Supplier
YOUR SYSTEM, spol.s r.o.
Procedure
Zakázka malého rozsahu
Bids count
3
Popis

Předmětem poptávky je sjednocení koncepce a výstavby aplikačních clusterů.1. etapa – vypracování koncepce aplikačních clusterů na platformách J2EE používaných na MHMP2. etapa – zprovoznění aplikačních clusterů na platformách J2EE v MHMPJednotli ví dodavatelé aplikací dodávají aplikace, které jsou provozovány nad aplikačními clustery GlassFish, JBoss a Tomcat (J2EE), výběr produktu je ponechán na dodavateli aplikace, nicméně doposud nejsou clustery funkční Proto je nutné, aby došlo ke konsolidaci tohoto prostředí, které propojí všechny vrstvy (přístupová vrstva, aplikační vrstva, sdílená úložiště) dohromady tak, aby prostředí fungovalo jako celek. Řešení musí zajištovat škálovatelnost řešení a postavit clustery pro jednotlivé dodavatele aplikací tak, aby fungovali dle zadání MHMP a mohly sloužit jako vzorové i pro pozdější dodavatele aplikací.Dod avatel si dohodne s dodavateli aplikací a infrastruktury nezbytnou součinnost při návrhu a výstavbě clusterů a bude podporovat provoz v prostředí zákazníka po dobu minimálně 6 měsíců v režimu 24x7 u kritických aplikací a 10x5 u ostatních. Budoucí dodavatel by měl prokázat