Rozšíření portálu praha.eu o nové funkce

Source
zakazky.praha.eu
Buyer
HLAVNÍ MĚSTO PRAHA
Industry
Jiné služby
Award date
Nov. 9, 2009
Price (Kč without VAT)
2,189,600 ,- Kč
Supplier
Etnetera a.s.
Procedure
Zakázka malého rozsahu
Bids count
3
Popis

Předmětem projektu je vytvoření nových a úprava stávajících komponent na portále praha.eu Konkrétně se jedná o rozšíření informace o nových kulturních akcích, rozšíření funkcionalit fotobanky, vytvoření adresáře kontaktů MHMP, extranet úložiště a komponenta newsletteru spolu včetně její customizace. Kulturní akce- Vytvoř ení kalendária- Vytvoření sekce akcí Městských částí (manuální vkládání akcí)- Vytvo ření veřejného rozhraní pro přihlášené uživatele- V ytvoření HTML šablon veřejného rozhraní pro přihlášené uživatele- D okumentace- TestováníFot obanka- Upra vení upload logiky- Vali dace vložených dat- Interak ce s uživatelem- Vytvoření schvalovacího uživatelského rozhraní- Vy tvoření HTML šablon- Doku mentace- Tes továníAdresá ř kontaktů MHMP- Úprava katalogového adresáře- Úp rava datového modelu- Manu ální plnění kontaktů- Př ístupová práva- Připo jení aktuálních aplikací- Vy tvoření HTML šablon- Doku mentace- Tes továníSdílen é úložiště pro externí partnery- Vy tvoření úložiště dat na serveru MHMP- Vyřeše ní přístupových práv k úložišti a k veřejnému uživatelskému rozhraní- Vy tvoření databáze souborů- Vyt voření uživatelského rozhraní k dokumentům- Správa meta informací a uploď- Defin ice přiřazení uživatelů k souboru- Ově řování při stahování souboru- Dok umentace- Te stováníNewsl etterImporty dat z externích zdrojů- TSK - čištění komunikací- výluky MHD- dopravn í omezení- záp isy z jednání rady zastupitelstva - vyhlášky Zobrazení importovaných dat na webu- TSK - čištění komunikací- výluky MHD- dopravn í omezení- záp isy z jednání rady zastupitelstva - vyhlášky - archiv- gr afický návrh prezentaceRo zesílání mailem- vytv áření newsletteru v administraci - registrace a odhlášení příjemců- ro zesílání newsletteru- šablona mailu- HTML šablony registrace- grafický návrh e-mailuHodno tícím kriteriem je cena za dílo včetně DPH.