Analýza sdíleného úložiště primárních GIS dat hl. m. Prahy

Source
zakazky.praha.eu
Buyer
HLAVNÍ MĚSTO PRAHA
Industry
Jiné služby
Award date
Oct. 26, 2009
Price (Kč without VAT)
1,117,707 ,- Kč
Supplier
HSI, spol. s r.o.
Procedure
Zakázka malého rozsahu
Bids count
3
Popis

Rozvoj informačních systémů o území hl. m. Prahy, zahrnujících projekty Digitální mapy Prahy, registry územníidenti fikace, Územně analytické podklady, Mapový portál a další, jsou z velké míry závislé na dobré spolupráci asdílení dat mezi hl. m. Prahou a partnerskými organizacemi, zejména správci sítí technické a dopravníinfr astruktury a dalšími subjekty. Dosavadní spolupráce, založená na vzájemně výhodném smluvním základě, přináší dobré výsledky v oblasti obsahu datové výměny a vytváří tlak na řešení formy, technologickéh o zajištěnía tím zefektivnění tohoto procesu.V souladu s informační strategií hl. m. Prahy je pro podporu efektivního sdílení datových zdrojů mezi městem asprávci sítí navrhováno vytvoření jednotného sdíleného úložiště primárních dat, které by umožnilo on-lineaktua lizaci jednotlivých odvozených datových produktů a výstupů, zajistilo vzájemný zabezpečený přístup kjednotlivým částem těchto zdrojů, orientaci ve zdrojích, informovanost dotčených partnerů o změnách datovéhoobsa hu a další služby dle specifikací uživatelů.Úč elem tohoto projektu je zajistit zpracování předimplementa ční analýzy, která by definovala okruh primárníchuž ivatelů úložiště, shromáždila jejich požadavky a očekávání, zhodnotila možnosti stávajících a budovanýchin formačních technologií MHMP, požadavky standardů pro budování IT MHMP a obecných technologickýc htrendů a na tomto základě umožnila definovat zadání pro implementaci úložiště.Obs ah zakázky - viz popis produktu.Pře dpokládaná délka zpracování analýzy je 3 měsíce.