Posouzení dokumentace projektů žadatelů/příje mců předložených řídícímu orgánu v rámci programu Operační program Praha – Konkurencescho pnost z hlediska cen obvyklých.

Source
zakazky.praha.eu
Buyer
HLAVNÍ MĚSTO PRAHA
Industry
Jiné služby
Award date
June 11, 2010
Price (Kč without VAT)
600 ,- Kč
Supplier
ÚRS PRAHA, a.s.
Procedure
Zakázka malého rozsahu
Bids count
5
Popis

V souvislosti s realizací Operačního programu Praha - Konkurencescho pnost (dále jen „OPPK“) vyplývá Hlavnímu městu Praze (dále jen HMP), jakožto řídícímu orgánu (dále jen „ŘO“) povinnost provádět kontrolu projektů OPPK.Předmětem zakázky je podpora ŘO při kontrole způsobilých výdajů v oblasti staveb a stavebních úprav (dále jen „stavby“) dle projektové příručky OPPK pro danou výzvu. Jedná se o kontrolu úplnosti a formální správnosti dokumentace včetně podrobné analýzy položkového rozpočtu stavby. Hlavním cílem této zakázky je zjištění, zda položky rozpočtu jsou v souladu s pravidly hospodárného (ceny jsou v místě a čase obvyklé), efektivního a účelného hospodaření s veřejnými prostředky. Součástí této kontroly také bude posouzení proveditelnost i stavby.

User comments

Is there any news on this contract?
Are the data incorrect?
Add a link or comment on this contract.