ve smyslu Obchodního zákoníku v platném znění pro č. stavby

Source
zakazky.praha.eu
Buyer
HLAVNÍ MĚSTO PRAHA
Industry
Jiné služby
Award date
Jan. 25, 2011
Price (Kč without VAT)
2,100,000 ,- Kč
Supplier
NOSTA-HERTZ spol. s r.o.
Procedure
Zakázka malého rozsahu
Bids count
1
Popis

výkon zákonem stanovené činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na realizovaných stavbách Městského okruhu v úseku SAT – Pelc/Tyrolka. Výkon činnosti koordinátora BOZP bude prováděn v souladu s podmínkami zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a předpisy souvisejícími, tj. zejména nařízením vlády č. 591/2006 Sb., o nejbližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništi při splnění nařízení vlády č. 592/2006 Sb., o podmínkách akreditace a provádění zkoušek z odborné způsobilosti. Výkon činnosti bude prováděn, na základě měsíčního plánu, zpracovaného koordinátorem a schváleného mandatářem. O činnosti povede koordinátor deník a na konci každého měsíce zpracuje zprávu o činnosti, zjištěných závadách, opatřeních k jejich nápravě a kontrolách. Koordinátor zajišťuje veškerý styk s orgány státní správy, ve věcech týkajících se bezpečnosti práce z povinnosti investora ze zákona.Koord inátor zajistí dos

User comments

Is there any news on this contract?
Are the data incorrect?
Add a link or comment on this contract.