Dodávka technologie pro zavedení integrovaného systému nakládání s odpady v Unsko-Sanském kantonu, v Bosně a Hercegovině

Source
Věstník veřejných zakázek
Buyer
Česká republika - Ministerstvo průmyslu a obchodu
Industry
Technické služby
Award date
Aug. 14, 2006
Price (Kč without VAT)
35,000,000 ,- Kč
Supplier
GEOtest, a.s.
Procedure
Otevřené
Bids count
1
Popis

Zpracování projektu a jeho následná realizace při dodávce veškerých inženýrských činností a pomoc při dodávce technologií integrovaného systému nakládání s odpady včetně pomoci při výstavbě skládky odpadů při zamezení znečišťování podzemních krasových vod odpadem, pomoc při uvedení do provozu a odborné zaškolení místních specialistů. Hlavní etapy budou tvořit: 1) Vytipování vhodné lokality pro vybudování budoucí regionální skládky a příslušný průzkum vybrané lokality, zahrnující: – pyrotechnický průzkum lokality a jejího blízkého okolí, geodetické zaměření lokality a jejího nejbližšího okolí, geofyzikální průzkum, geologický a hydrogeologický průzkum, včetně vrtných prací, inženýrsko-geologický průzkum a prověření nalezišť vhodných materiálů pro konstrukční prvky skládky, – návrh technického zabezpečení skládky, vycházející ze získaných informací, který bude výchozím podkladem pro následné zpracování prováděcího projektu na výstavbu skládky, – zpracování studie proveditelnosti, jež by obsahovala technicko-ekonomický rozbor možností výstavby regionální skládky a návrh jejího financování – posouzení vlivu uvažované regionální skládky na životní prostředí (podle procedury E.I.A). 2) Zpracování projektové studie a následného realizačního projektu na výstavbu nové regionální skládky ve vybrané lokalitě, provádění odborného dohledu (supervize) nad realizací projektu, případně pomoc jeho realizaci. 3) Vypracování koncepce uceleného systému sběru, svozu, třídění a odstraňování komunálního odpadu, dodávku, instalaci a předvedení pilotní technologie sběru a třídění komunálního odpadu. 4) Vypracování koncepce uceleného systému sběru, svozu, třídění, zpracování, recyklace a odstraňování ostatních odpadů (kromě komunálních odpadů) v kantonu, včetně dodávky a instalace vhodných technologických zařízení. 5) Vyhledání, průzkum, posouzení a následné zpracování projektu na uzavření, sanaci a rekultivaci všech starých a divokých skládek v kantonu, včetně provádění odborného dohledu (supervize) nad realizací sanačních a rekultivačních prací, případně pomoc při jejich realizaci. 6) Řízení zkušebního provozu a vyškolení personálu vybudované regionální skládky, vyškolení místních pracovníků, zabývajících se nakládáním s odpady.